I was surprised to learn

I was surprised to learn that Thomas Hart Benton was Jackson Pollack’s art teacher. From this to this? Ugh.